1.Všeobecné obchodné podmienky

 

1) Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou KFK GROUP, s.r.o so sidlom Lániky 957/11 IČO: 47 224 924 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ŽILINA, odiel S.r.o., vložka 59442/L,  IČ DPH: 202 379 9503 (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.autickovo.sk typ internetového obchodovania B2B, B2C podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

2.) Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.autickovo.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

3) Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.autickovo.sk  (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

4) Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

 

2. Priebeh objednávky 


Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:

-     naše internetové stránky www.autickovo.sk

-     e-mailom: Info@autickovo.sk alebo telefonicky: +421 918 427 665 (pracovné dni od 8:00 do 17:00)

 

Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom.

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, po odsúhlasení ceny za dopravu a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

 

3.Cena a platobné podmienky

 

1) Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3 Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

2) Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.autickovo.sk  v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Koncová kúpna cena je uvedená vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu.

3) Kúpnu cenu hradí kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny: 
-  na dobierku,
- prevodom na účet 4018441689/7500 
- na faktúru, po dohode so spol. KFK GROUP, s.r.o.,
-  v hotovosti.

4)Na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu formou dodacieho listu, musí byť vystavený daňový doklad do 14 dní od dodania tovaru.

5) Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad, plus dodací list.

6)Ak nie je dohodnuté inak, štandardný spôsob doručovania faktúr  kupujúcemu je formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu evidovanú u predávajúceho ako fakturačný e-mail.

7)Faktúra  vystavená predávajúcim a zaslaná na fakturačný e-mail kupujúceho,  slúži ako daňový doklad.

8)Kupujúci je povinný na doručený e-mail s faktúrou reagovať, a to tým, že pošle predávajúcemu odpoveď o prečítaní a doručení faktúry na e-mailovú adresu predávajúceho.

9)Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu ak  mu faktúra vystavená elektronicky  nebola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti kupujúceho, nie je predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

 

 

4. Storno objednávky

 


Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 80% z celkovej ceny tovaru.

Objednávku môžete stornovať e-mailom, alebo telefonicky.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd. )

tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

 

5.Dodanie tovaru

 

Objednávka tovaru bude vybavená  od 1 do 3 pracovných dni, ak nie je uvedené inak.  V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade,tovar ktorý nemáme skladom nebude doručený ostatné  položky budú vyexpedované. V takomto prípade budete však vopred informovaní e-mailom, alebo telefonicky.

Při objednávke nad 90€ poštovné neplatíte, pri objednávke do 90€ sa poštovné učtuje podľa následovného bodu.

KFK GROUP Vám ponúka dopravu kuriérom spoločnosti DPD, poštovne 4€ s DPH . Dodacia doba zvyčajne 1-3 dní.

KFK GROUP robí všetko preto, aby dodržal dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach. KFK GROUP však nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major).

V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.

Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte.

Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a navodov a pribaleného  pokladničného dokladu.

V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť.

 

Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.
Z týchto dôvodov, a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:

Vašu  e-mailovú adresu

Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.

 

 

6. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť prepravcovi a následne našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Náklady na dopravu výrobku(ov) hradí užívateľ. Avšak ak sa na vrátený(é) výrobok(ky) vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom) na adresu prevádzky.  Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruky od výrobcu pre výrobky predávané spoločnosťou KFK GROUP  nepokrývajú :

nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...),

nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov, preto Vám odporúčame pozorne si prečítať návod na použitie,

poruchy spojené s príslušenstvom,

chyby zavinené zásahom opravára neoprávneného spoločnosťou KFK GROUP,

chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)

V prípade, že výrobca odmietne hradiť opravu, vystaví Vám cenovú ponuku na opravu. Ak odmietnete cenovú ponuku na opravu, výrobca požiada o úhradu administratívnych poplatkov. V prípade, že s ponukou na opravu súhlasíte, požiadame Vás o jej uhradenie bankovým prevodom.


Postup pri reklamácii

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom (reklamacie@autickovo.sk), či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík kuriérskou spoločnosťou (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu, prípadne fotografie reklamovaného tovaru a jeho súčasti
4) zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, reklamačný formulár našej firmy, doklad o montáži, protokol zo servisu o chybnom náhradnom diele, ktorý chce kupujúci reklamovať

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou, samozrejme budeme sa snažiť o urýchlenie celého procesu.

 

 

7. Rozhodné právo

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne zmluvou alebo týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené, sa riadia slovenskými  vnútroštátnymi právnymi predpismi. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa nepoužije.

2. Všetky spory vzniknuté zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú riešiť s konečnou platnosťou Rozhodcovským súdom.

 

 

8.Ochrana osobných údajov

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.
 

 

9.  Záverečné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.